പോസ്റ്റുകള്‍

മാർച്ച്, 2012 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Lakshadweep

ഇമേജ്
 അറബി കടലിന്റെ നടുവില്‍ ഒറ്റപെട്ടു കിടക്കുന്ന പവിഴതുരുത്തുകള്‍.. ... കുലീനമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികള്‍. . , കേവലം 70000 ഇല്‍ താഴെ ജനസംഘ്യയുള്ള , 36 ദ്വീപുകള്‍ ഉള്‍പെട്ടതാണ് ലക്ഷദ്വീപ്.